Červen je už více než půl století označován za měsíc myslivosti a ochrany přírody. A určitě právem. V tomto měsíci je v přírodě nejkrásněji, probíhá bouřlivý růst a vývoj, do kterého také patří rození většiny mláďat zvěře i ptáků. Srny kladou srnčata, rodí se mladí zajíci, líhnou se bažantí kuřata i mláďata zpěvného ptactva. Právě v tomto období, ale i v ostatních měsících, bychom měli do přírody vstupovat jako do posvátného chrámu, měli bychom se chovat navýsost ohleduplně, nerušit zvěř, ptáky, samozřejmě neničit rostliny, stromy. Važme si přírody a buďme rádi, že se v okolí naší vesnice stále ještě můžeme setkat s malebnými přírodními scenériemi a krásnými zákoutími oživenými tam žijící zvěří. Mnozí návštěvníci naší obce a okolí nám to mohou jen závidět. Aby to tak zůstalo i nadále, musejí se všichni na ochraně přírody podílet.

Chovatelé psů nemají nechávat volně pobíhat své čtyřnohé miláčky po honitbě a měli by je mít stále na vodítku. Stejně tak nemají v přírodě své místo toulavé kočky. Bažantí slepice vyplašená z hnízda se už nevrátí a celá snůška je tak zničená. Malá srnčata či zajíčci jsou extrémně zranitelní nejen psy, ale často i lidmi. Nikdy se nedotýkejte zdánlivě opuštěného srnčete či mláděte zajíce, nenoste ho domů, nesnažte se ho „zachránit“. Téměř nikdy se nejedná o opuštěné mládě, ale zcela přirozenou situaci, kdy se matka nezdržuje celý den u mláděte, aby ho nevystavovala pozornosti predátora, a přichází k němu jen, aby ho nakojila. Smutnou skutečností je, že tzv. zachráněná mláďata přes veškerou snahu ve většině případů uhynou.

Problémem pro přírodu představují i neukáznění cyklisté, motorkáři či turisté, po kterých v lesích zůstává nepořádek. Nemálo potíží je i na silnicích a v jejich okolí. Neukáznění řidiči mají na svědomí značné škody a utrpění zvěře, která po srážce poraněná hyne v bolestech. Zvlášť se tak děje při večerním stmívání a v noci, kdy zvěř vychází na pastvu.

V lese bychom se v tomto období měli pohybovat výhradně po lesních cestách a chovat se velmi ohleduplně.

V době hnízdění a kladení mláďat může orgán státní správy myslivosti na žádost uživatele honitby nařídit i zákaz vstupu do honitby nebo jejich částí (dle §9, odst. 3 Zákona 449/2001 Sb.). Místní myslivecký spolek tohoto možného kroku zatím nevyužil, přestože se v naší krajině přestupky množí.

Jsme přesvědčeni, že ohleduplnost bude odměněna nezapomenutelnými zážitky. Ukázněným a rozumným návštěvníkům přírody chceme touto cestou poděkovat a všem přátelům přírody přejeme mnoho krásných zážitků v našich krásných hostínských lesích.

7 návštěvníkům se tato stránka líbí, děkujeme !