Tenisový kurt v Hostíni je v majetku Obce Hostín a Obecní úřad Hostín a dobrovolníci z řad občanů zajištují provoz a údržbu kurtu. Obecní úřad Hostín stanovuje pravidla užívání kurtu a vybírá poplatky za užívání kurtu. Tenisový klub Hostín (TKH) je pak neformální sdružení hráčů, kteří mají zaplacen roční příspěvek za užívání kurtu na danou sezonu.

Rezervace
Před zahájením hry je každému zájemci o hru doporučeno využít “rezervační kalendář” na této stránce a svou hru zarezervovat u správce rezervací kurtu (kontakt viz níže). Potvrzenou rezervací vzniká hráči přednostní právo hry na kurtu, nicméně tenis je hra gentlemenů a tudíž u všech předpokládáme korektní a slušné chování. Rezervovat kurt na konkrétní čas si může pouze člen TKH, tedy hráč, který má zaplacen roční příspěvek nebo odpracovanou brigádu v dané sezoně. Rezervaci je možné provést telefonicky nebo SMS zprávou u správce rezervací kurtu (viz níže), který rezervaci zanese do sdíleného kalendáře pokud nebude kolidovat s již existující rezervací nebo ohlášenou obecní akcí (např. turnaj, brigáda, atd.). Pokud se hráč na rezervovanou hodinu nedostaví včas, po uplynutí 10ti minut pozbývá rezervace platnost a může hrát i jiný zájemce.

Brigádou se rozumí odpracování alespoň 3 hodin na brigádách při úpravě a údržbě hřiště, které organizuje OÚ Hostín.

Všechny schválené rezervace jsou dostupné na tomto sdíleném kalendáři:

Úprava kurtu
Kurt nesmí být nikdy suchý (tzn. antuka nesmí vůbec prášit). Každý hráč je povinen kurt před hrou (a v případě potřeby i během hry) řádně pokropit. Je také nepřípustné hrát na rozmoklém a po dešti změklém kurtu. Je zakázáno po dešti vymetat z kurtu vodu, dohazovat antuku a jiným podobným způsobem upravovat povrch kurtu bez přímé dohody se správcem rezervací kurtu nebo starostou.

Po skončení hry jsou hráči povinni kurt zamést a nářadí uklidit tak, aby následující hráči neměli v započetí hry žádnou překážku.

Sankce
Provozní řád je závazný! Při porušení výše uvedených pravidel OÚ Hostín rozhodne o vyloučení z TKH pro stávající sezónu s propadnutím ročního příspěvku.

Telefonní kontakty:
Ondřej Zloský, správce rezervací kurtu: 606 336 696
Jan Špytko, starosta: 724 178 160
Antonín Linek, místostarosta: 603 370 583

Tenisový klub

Tenisový klub obce Hostín nabízí možnost využití antukového tenisového kurtu. Před jeho užíváním je nezbytné nejprve se seznámit s Provozním řádem kurtu (viz níže).

ČLENSKÉ POPLATKY NA ROK 2020 PRO TRVALE HLÁŠENÉ NA HOSTÍNI 

Dospělí s účastí na brigádách
500 Kč
Dospělí bez účasti na brigádách
900 Kč
Děti do 15 let a senioři nad 65 let
50% sleva

POPLATKY PRO OSTATNÍ HRÁČE

Dospělý s účastí na brigádách
1000 Kč
Dospělý bez účasti na brigádách
1400 Kč
Děti do 15 let a senioři nad 65 let
50% sleva
1 hodina - nečlen THK
100 Kč

Uvedené ceny jsou za 1 osobu, nikoli za kurt.

Každý hráč, který používá kurt, je povinen mít zaplaceno.

Poplatky se platí na OÚ Hostín v úředních hodinách paní účetní nebo u správce rezervací kurtu, který prostředky odevzdá paní účetní.

4 návštěvníkům se tato stránka líbí, děkujeme !